Luk Mai (Sub Techniques) Muay Thai Chaiya 10 Move in Black Belt Demonstration By Kru Preang and Bat All Star Gym in 2010 ลูกไม้มวยไทยไชยา ๑๐ ท่าในขั้นสายดำ ขั้นแรกของมวยไทยไชยาบ้านครูแปรง สาธิตโดยครูแปรงและแบต ที่ออลสตาร์ยิม ปี 2553 ลูกไม้ ๑.     ยอเขาพระสุเมรุ ๒.    เถรค้ำฟัก ๓.     ชักศึกเข้าบ้าน ๔.     ยกดานประตู ๕.     ดับชวาลา ๖.      ผ่าลูกหมาก ๗.    พิงแข้งชก ๘.    ยกฉัดแก้เตะ ๙.     ยกฉัดแก้ต่อย ๑๐.  ปิดด่าน หมายเหตุ   ให้นำลูกไม้เหล่านี้มาฝึกเดี่ยว  จนชำนาญแล้วให้เข้าคู่กัน

Read More »