Video

Muay Thai Chaiya Sparringลงคู่ ซ้อมเชิง มวยไทยไชยา

Some part of Sparring by junior member of Muay  Thai Chaiya Barn Kru Preang

in Stand up fight and ground fight

02/10/2010 At Siam Yuth Center All Star

หลักสูตรการฝึกของ มวยไทยไชยา สยามยุทธ์บ้านครูแปรง

เมื่อผ่านการฝึกขั้นพื้นฐาน ป้องปัดปิดเปิด และ การออกอวัยวุธ ขั้นต้นแล้ว

ก็จะเริ่มลงคู่ ซ้อมเชิงกัน เพื่อทดสอบทักษะในการใช้งานกับจังหวะจริง

พรรค อาร์ต ดา แชมป์ ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ้านครูแปรง สาขา Allstar

02/10/2553

Leave a Reply

Your email address will not be published.