• News,  ข่าวทั่วไป

    มวยไชยา ในการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้

    เป็น 1 ในโครงการ โรงเรียนนาวิกโยธินบ้านดินสภาสันติสุข ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับความรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนนาวิกโยธินบ้านดินสภาสันติสุขส่วนมากจะเป็นความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนโดยทางโรงเรียนได้รวบรวมกูรูในแต่ละเรื่องเอาไว้ในโรงเรียนแห่งนี้เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ประจำชุมชนมุ่งเน้นความรู้ในด้านการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำหรับความรู้ที่รวบรวมได้ในตอนนี้ ๑.การทำบ้านดิน ๒.การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ๓.การปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์ ๔.การทำปลาป่น ๕.การทำเครื่องอุปโภคในครัวเรือน ๖.การทำ EM ๗.การทำสารเร่งน้ำยางให้แข็งตัวเร็ว ๘.การฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ๙.การฝึกมวยไชยาขั้นพื้นฐาน ๑๐.หนังตะลุง ๑๑.การเพาะถั่วงอกในตะกร้า ขณะนี้อยู่ในขั้นวางแผนการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์อยู่ สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนนาวิกโยธินบ้านดินสภาสันติสุขก็เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้กับปชช.ในพื้นที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับการสอนมวยไชยานั้นเด็กๆในพื้นที่มีความสนใจกันเป็นอย่างมาก ทุกคนมีความตั้งใจในการฝึกซ้อม หลังการฝึกได้มี การอบรมจริยธรรมให้เด็กๆได้ตระหนักในการปฎิบัติตนเป็นคนดีของสังคม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตามแบบอย่างของครูบาอาจารย์ที่ได้สืบทอดต่อๆกันมา อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจปัญหาในพื้นที่ของเด็กๆ และรับรู้ถึงการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้เด็กๆไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่ประสงค์ดีต่อชมชนที่ทุกคนอาศัยอยู่ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคมที่ผ่านมาโรงเรียนนาวิกโยธินบ้านดินสภาสันติสุข ได้รับเกียรติจาก ททบ.๕ ถ่ายทำ สารคดีพิเศษ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ออกอากาศในวันที่ ๑๘ ส.ค.,และวันที่ ๒,๓,๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ในการทำงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้นั้นงานด้านมวลชนนั้นถือเป็นปัจจัยหลักในการปฎิบัติงานท่านผู้ใดที่สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในงานด้านมวลชนได้เช่นอุปกรณ์กีฬา สมุดหนังสือ เครื่องเขียนต่างๆ ของกิน ของใช้ ฯลฯ ร่วมบริจาคได้ที่ ร้อย.ปล.ที่๒ ฉก.ปัตตานี๒๖ บ.ละหาร ม.๘ ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ ๙๔๑๑๐ โทร ๐๘๑-๙๒๓๖๙๑ ข้อมูลโครงการทั้งหมด ของโรงเรียนนาวิกโยธินบ้านดินสภาสันติสุข ดูได้ที่นี่ครับ ข้อมูลโครงการ