จุดมุ่งหมาย/มาตรฐานการเรียนรู้/ระบบสายในมวยไชยา

หลักสูตรมวยไชยาครูแปรง

ระบบสายมีดังนี้

จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน

หลักสูตรกลางของศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ

1. ความสามารถในการคิด ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณะญาณ และการคิดอย่างมีระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือการพัฒนาทักษะในการตัดสินใจทั้งที่เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

2. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับส่งข้อมูล มีวัฒณธรรมในการใช้วาจาในสังคมเพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะคติของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเรียนรู้ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รู้จักเลือกรับขอมูลข่าวสารด้วยเหตผลติดใตรตรองและถูกต้องเสมอ ตลอดจนรู้วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ต้องเผชิญได้อย่างเหมาะสมและไม่เป็นภัยต่อตนเองและสังคม อยู่บนพื้นฐานของหลักการ เหตุผล ตลอดไปจนถึงมีคุณธรรมหนุนนำเสมอไม่ใช่อารมณ์ส่วนตนในการเก้ปัญหา รู้จักประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำวิธีการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ตนเองและสิ่งรอบข้างอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมรู้จักจัดการปัญหาหรือภัยต่างๆที่จะเข้ามาได้อย่างเหมาะสม และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์อันไม่สงบ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่อาจส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นได้

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อนำวิชาที่ได้ศึกษาออกสู่สาธารณะอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการที่ทางศูนย์ศึกษสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงได้ระบุไว้ตามสัญญาที่ผู้เรียนและผู้ให้ความรู้ได้ทำข้อตกลงกันไว้และเห็นชอบทั้งสองฝ่าย เพื่อรักษาคงไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนประวัติศาสตร์วิชาของไทยที่คู่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้มากกว่าการเผยแพร่เพื่อหาผลกำไรและการหาผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม รู้จักวิเคราะห์สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

มาตรฐานการเรียนรู้

การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมดุล ต้องคำนึงหลักการพัฒนาร่างกาย การพัฒนาสมอง และมีการต่อยอดวิชา คิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน ตามหลักสูตรจึงกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 10 ขั้นของมวยไชยาซึ่งแบ่งตามขั้นสายตามสีและเจตนาการเรียนต่างกัน ดังนี้

1. สายดำ – การปูพื้นฐานมวยไชยาให้มั่นคงและสามารถป้องกันตัวได้ตามความเหมาะสม สอนให้คิดและใตร่ตรองสถานการณ์ก่อน มีสติ สมาธิเสมอ และผู้สอนจะไม่แนะนำให้ผู้เรียนในขั้นพื้นฐานนี้ออกไปลองวิชา ขึ้นชกตามเวทีต่างๆ และไม่อนุญาตให้เผยแพร่โดยเด็ดขาด (เนื่องจากเป็นการเรียนพื้นฐานที่ให้รู้จักเหลี่ยมมวยตามแบบฉบับมวยไชยา ท่าทางที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังไม่ได้สอนใช้งานของการป้องกันอย่างเต็มรูปแบบและการใช้อวัยวุธอย่างเต็มรูปแบบ)

2. สายน้ำตาล – พื้นฐานการป้องกันตัว ตอบโต้ ที่รัดกุมมากขึ้น เรียนรู้การใช้อวัยวุธในขั้นพื้นฐานและเพิ่มเหลี่ยมมวยตามวัตถุประสงค์ตามขั้นสาย ผู้สอนจะไม่แนะนำให้ผู้เรียนในขั้นพื้นฐานนี้ออกไปลองวิชา ขึ้นชกตามเวทีต่างๆ และไม่อนุญาตให้เผยแพร่โดยเด็ดขาด

3. สายม่วง – เรียนรู้การใช้อวัยวุธในขั้นพื้นฐานและเพิ่มเหลี่ยมมวยตามวัตถุประสงค์ตามขั้นสาย ทักษะพื้นฐานการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก กลับตัวตามเหลี่ยมมวยโดยยึดหลักและฐานจากขั้น 1 2

4. สายแดง – มีทักษะพื้นฐานการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก เรียนรู้การใช้อวัยวุธในขั้นนั้นตามวัตถุประสงค์ตามขั้นสายปัจจุบัน สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ และต้องรับการออกฝึกสอนเพื่อพัฒนาทักษะแก้ไขปัญหาและควบคุมชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม *สามารถออกสอนได้แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดระเบียบการ โครงสร้างหลักสูตรพื้นฐาน และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ทางศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงกำหนดเท่านั้น *

5. สายน้ำเงิน –  การกลับตัวโดยใช้อวัยวุธต่างๆในขั้นพื้นฐาน รวมถึงท่าเท้าทั้งหมดเพื่อการต่อสู้ป้องกันตัว เรียนรู้อวัยวุธในขั้นปัจจุบันโดยยึดหลักและฐานจากขั้นข้างต้น

6. สายฟ้า – เพิ่มระยะการก้าว ท่าเท้า และผสมผสานอวัยวุธในการใช้ตามขั้นสายตนเองทั้งยังสามารถวิเคราะห์ประโยชน์ จุดเด่น จุดสังเกต ปัญหา การแก้ไขในปัญหาที่พบ และต่อยอดวิชาได้อย่างเหมาะสมตามขั้นวิทยฐานะตนเองแต่ต้อง *ทำการวิเคราะห์ออกมาเป็นลายลักอักษรอย่างน้อย 1 ท่าส่งศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงเพื่อเลื่อนขั้นสายเท่านั้น *(ไม้กล/เคล็ดวิชาเฉพาะ)

7. สายเหลือง – เรียนรู้อวัยวุธในขั้นปัจจุบันโดยยึดหลักและฐานจากขั้นข้างต้น(ไม้กล/เคล็ดวิชาเฉพาะ)

8. สายเงิน – เรียนรู้อวัยวุธในขั้นปัจจุบันโดยยึดหลักและฐานจากขั้นข้างต้น(ไม้กล/เคล็ดวิชาเฉพาะ)

9. สายขาว –เรียนรู้อวัยวุธในขั้นปัจจุบันโดยยึดหลักและฐานจากขั้นข้างต้น(ไม้กล/เคล็ดวิชาเฉพาะ)

10. สายทอง –สามารถแตกวิชาและต่อยอดวิชาได้ด้วยตนเองโดยอิงจากสิ่งที่เรียนอย่างชัดเจน แยกองค์ประกอบในท่าทางนั้นๆว่านำหลักการจากพื้นฐานไหนหลังจากนั้นส่งแบบการวิเคราะห์ท่าที่ตนคิดจากพื้นฐานมวยไชยาโดยไม่ซ้ำกับสิ่งที่มีอยู่สู่ ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงโดยมีชื่อผู้คิดวิเคราะห์นั้นอย่างชัดเจน(ไม้กล/เคล็ดวิชาเฉพาะ)

เมื่อเรียนครบ 10 ขั้นแล้ว จะเข้าสู่หลักสูตรวิชา

“กายวุธ”