ราคา ตารางเวลามวยไชยา66 3

ราคาค่าเรียน (สำหรับศูนย์กรุงเทพฯ)

คอร์สจำนวนครั้ง /  1 ชม. 30  นาทีราคา (บาท)
ส่วนตัวครูแปรง10 ครั้ง / 15 ชม.30,000
กลุ่มส่วนตัวครูแปรง10 ครั้ง / 15 ชม.20,000
ครูผู้ช่วย (คละครูชาย/หญิง)10 ครั้ง / 15 ชม.6,000 มวยไชยา
8,000 กายวุธ
ครูผู้หญิง/ครูผู้ชาย (ระบุเจาะจงครูผู้สอน)10 ครั้ง / 15 ชม.8,000 มวยไชยา

*คอร์ส Online กรุณานัดเวลาล่วงหน้ากับผู้สอนเเละใช้คอร์สราคาตามข้างต้น
*คอร์สส่วนตัวกับครูแปรงนัดเวลากับครูแปรงได้โดยตรง

สถานที่เรียน : KC Park ville 3 (25/16 ถ.หทัยราษฎ์)
เวลาเปิดทําการ ทุกวัน :
10.00 – 11.30 น.
13.30 – 15.00 น.
15.30 – 17.00 น.
18.00 – 19.30 น.
ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร : 086-606-7903
Facebook : มวยไชยา อาวุธไทย กายวุธ บ้านครูแปรง / Muay Thai Chiaya, Krabi Krabong

ระเบียบการสมัครเรียน/ข้อที่ควรรู้

 1. กรอกใบสมัครพร้อมอ่าน/เซ็นสัญญาตามระเบียบการของศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรง
 2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. กรณีผู้เรียนยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หรืออายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอม/อนุญาต/รับทราบเท่านั้น
 5. คอร์สการเรียนหลังจากสมัครมีระยะเวลาการใช้งาน 2 เดือนครึ่ง หรือจำนวน 70 วันโดยประมาณ
 6. หากมีเหตุจำเป็นหลังสมัครที่ต้องหยุดเรียนโปรดแจ้งทางศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงโดยตรง
 7. สัญญา/หนังสือยินยอมที่ท่านจะต้องเซ็นในวันสมัครเรียน
  • 7.1.สัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
  • 7.2.หนังสือยินยอมอนุญาตให้เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ และข้อมูล ส่วนบุคคลบนสี่ออินเตอร์เน็ต สื่อวิทยุ-โทรทัศน์และสื่ออื่นๆของศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรง
 8. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสัญญาและข้อกำหนดหนังสือยินยอมเหล่านี้ ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อสัญญา ข้อกำหนดหนังสือยินยอมใดๆ และราคาคอร์สการเรียน สถานที่ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์สื่อออนไลน์ต่างๆรวมทั้งที่ระบุอยู่ในMuaychaiya.comเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่กำหนดอยู่ในMuaychaiya.comเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอและอย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดผลดีกับตนเอง ข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย
 9. การบอกเลิกสัญญา ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรง รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆของศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมี สาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วย
 10. เงื่อนไขหนึ่งในศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงของท่านคือท่าน จะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ท่านได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขสัญญาและข้อกำหนดเหล่านี้ท่านจะไม่ใช้ข้อมูลที่ท่านได้รับ ในลักษณะใดๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายทำให้ไร้ซึ่ง ความสามารถ หรือทำให้ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงหรือเครือข่ายสาขาที่เชื่อมต่อ กับศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนระบบของศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงใดๆ ท่านจะต้องไม่พยายามก่อกวนรบกวนเผยแพร่ความรับและระบบของเว็บไซต์ในรายการคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรงโดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) หรือวิธีการอื่นใด
 11. กฎหมายที่ใช้บังคับเงื่อนไขสัญญาและข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย

การทดสอบเพื่อเลื่อนขั้นสาย

 • มีการทดสอบเพื่อเลื่อนระดับขั้นตอนที่ 3 ครั้ง / 1 ปี โดยนักเรียนที่ต้องการเข้ารับการทดสอบต้องแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบและชำระค่าสอบสายก่อนวันสอบ 2 สัปดาห์
 • นักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบต้องมีจำนวนชั่วโมงการเรียนอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ของระดับชั้นสายที่จะเข้ารับการทดสอบ ข้อมูลระดับขั้นตอนสามารถดูรายละเอียดได้จาก หลักสูตรมวยไทยไชยาศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ้านครูหลัง

แผนที่

temp CTA1

สนใจสมัครเรียน

คลิกเลย